องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

มีพื้นที่ทั้งสิ้น 98.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 61,562 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สภาพทั่วไปเป็นที่ราบ

ลักษณะภูมิอากาศอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ภูมิอากาศร้อนชื้นแถวศูนย์สูตรร้อนจัดในฤดูร้อน ฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น

 

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลดงกระทงยาม

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองโพรง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีมโหสถ

 

สภาพภูมิประเทศ

ตำาบลหัวหว้า มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยว มีบางส่วนเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำนา เลี้ยงสัตว์

 

สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนมีฝนตกชุกเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์