องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

นางธัญญ์นรี คล่องแคล่ว
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


 
  นายสุระเดช ไกรศรี  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
นักวิชาการสาธารณสุขฯ
 นายอนุรักษ์ ทองรบ นายสุระ รวมทรัพย์ นางสาวจุฬาทิพย์ สังอรดี (ภ)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 
นายอำนวย ประเสริฐศรี (ภ) นายศุภชัย ภู่ยินดี (ท) นายประทวน ธาตุทอง (ท)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ


 
นายสมชาย งามวงษ์ (ท) นายสุรพันธ์ สมสะกิจ (ท) นายธนากรณ์ ศิริสอน (ท)
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
     
  นายเกรียงไกร หาญกล้า  
  คนงานประจำรถขยะ