องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
สำนักปลัด


นายอุดม คูศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางธัญญ์นรี คล่องแคล่ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.อ.อ.ประกิจ ศรีพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด

 
นางสาววรี พรมโคตร
นางนนธิชา  เลี้ยงรอด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
 
 
 
นางสาวไพริน จันทร์สิงห์
นางสาวนภาพร ถือสมบัติ นางสาววรัชท์ทนันท์ จันทร์ศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
 
 
สิบเอกวีรชาติ ภูผา
นายสุระเดช ไกรศรี นางสาวปนัดดา บุญสวัสดิ์
นักป้องกันและบรรเทาฯปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
นางวชิราภรณ์ ตั้งมั่นวิทยากุล (ภ)
นายเกรียงไกร วงษ์อุดม (ภ)
นายสมโชค สุขหอม (ภ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานดับเพลิง
 
 

นายวิรัตน์ งามวงษ์(ภ)
นายสุกิจ เหลาแก้ว(ภ) นายเกียรติศักดิ์ พริกงาม(ภ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
นายศุภกร เลี่ยมสันต์(ภ) นายณัฐกานต์ เจียมเจริญ (ท)
นายธงชัย รอดไร (ท)
พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป


นายไพโรจน์ ไพรดี(ท)
นายอธิพันธ์ นาคลอง (ท)
นางสาวสุดใจ สมอทอง (ท)
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
แม่บ้าน
 
 
 
(ว่าง)

คนสวน