องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
กองช่าง

 

นายรัฐวิทย์ เติมสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
(ว่าง)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร


นางสาวอุไรวรรณ หงษ์แก้ว นายพัฒนพงษ์ บ่อไทย (ว่าง) 
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายช่างโยธานายพฤทธิ์ ทองทิพ นายวัลลภ สุขหอม นายพัชรพล กระจายศรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภ) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภ) ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภ)


นายสุพจน์ แก้วดี นายอธิพัชร์ เจริญศรีลาลัย
นายปรัชญา  สีหา
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า คนงานทั่วไป  นายชัยณรงค์ วงษ์เสนา  
  คนงานทั่วไป