องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
นายสุรชัย ทนสิงห
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 081-8615996
  อีเมล์ + tb.huawa@gmail.com
  ชื่อ +
นายอุดม คูศรี
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 081-8649237
  อีเมล์ + tb.huawa@gmail.com
  ชื่อ +
นางธัญญ์นรี คล่องแคล่ว
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 061-5963559
  อีเมล์ + tb.huawa@gmail.com
  ชื่อ +
นางสาวกชพร สายรัตน์
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
  โทรศัพท์ + 092-2571447
  อีเมล์ + tb.huawa@gmail.com
  ชื่อ +
นางพีรยา จินดาดวง
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 094-5513044
  อีเมล์ + tb.huawa@gmail.com
  ชื่อ +
นายชยุตพงศ์ ถิรศักดิ์โกศล
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 086-3075508
  อีเมล์ + tb.huawa@gmail.com
  ชื่อ +
นางธัญญ์นรี คล่องแคล่ว
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  โทรศัพท์ + 061-5963559
  อีเมล์ + tb.huawa@gmail.com
  ชื่อ +
นางธัญญ์นรี คล่องแคล่ว
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
  โทรศัพท์ + 061-5963559
  อีเมล์ + tb.huawa@gmail.com